Výzkum

Výzkum je nástroj, který pomáhá sborům zmobilizovat se k naplňování Velkého poslání. Ukazuje křesťanům, kde je třeba zakládat sbory, kde je třeba zvěstovat široce evangelium a které metody evangelizace jsou nejúspěšnější u jednotlivých skupin obyvatelstva.

Výzkum pomáhá křesťanům:

  • Pochopit celkový obraz toho, co Bůh chce způsobit v jejich národě či etnické skupině.
  • Zůstat zaměření na úkol naplnění Velkého poslání.
  • Názorně si představit zeměpisné oblasti, kde je třeba založit nové sbory.
  • V motivaci ke konkrétním a efektivním modlitbám.
  • Uvědomit si, co a kde Bůh dělá, a tak je povzbudit v jejich službě.

Až příliš často se církve lopotí pod vlivem falešných předpokladů a nesprávných dat. Výzkum sděluje každému sboru, čeho už bylo dosaženo a kolik práce ještě zbývá. Umožňuje to křesťanům efektivně se modlit, účinně plánovat, investovat své zdroje tam, kde je to nejvíce potřeba a hodnotit svůj pokrok. Za tímto účelem lze výzkum zaměřit na dvě oblasti…

Výzkum „pole připraveného ke žni“

Pole připravené ke žni je skupina lidí, jimž zvěstujeme evangelium. Tyto lidi může definovat oblast, kde žijí, nebo jiná kritéria, např. společný jazyk, tradice a zvyklosti, zájmy, věk atd. Výzkum je důležitý nejen proto, aby stanovil počet lidí v dané oblasti, ale aby zároveň pomohl křesťanům porozumět světovému názoru a smýšlení těchto lidí, aby tak evangelium mohlo být prezentováno co nejeefektivněji. Výzkum poskytuje důležité informace, které ukazují jak bariéry, jež lidé mají vůči evangeliu, tak i mosty pro službu Kristově pravdě.

Výzkum „ženců“

Žence, tzn. ty, kteří aktivně zvěstují evangelium, představují jednotlivé sbory, denominace a paracírkevní organizace včetně vzdělávacích institucí, školicích služeb, misionářů a křesťanských médií. Realistický popis zdrojů, lidí a podmínek, které máme k dispozici, nám dává základ pro efektivní rozjezd práce v dané oblasti. Výzkum pomáhá žencům zjistit, co je k dispozici a co je ještě zapotřebí získat. Pomáhá křesťanům spočítat si cenu a moudře plánovat.

Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

Cíle setkání v Brně 18.-19. dubna 2008 jsou:

  • seznámení se s různými modely zakládání sborů použitelnými v České republice
  • vytvoření sítě zakladatelů a vedoucích sborů z celé země
  • povzbuzení Božím jednáním v České republice

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Pokud se chcete dočíst o našich cílech a strategii, klikněte zde.

Brožura Základní vize pojednává o koncepci a je určená, aby sdílela vizi, vysvětlovala základní teorii a naznačuje strategii, jak naplnit zemi novými sbory.

Prohlédněte si nebo si stáhněte Základní vize a přečtěte tyto základy, ABC (včetně Z!) o naplnění země nově založenými sbory.

Personal tools