Hodnoty

Naše vodítka pro současnost

  • Hodnotou je pro nás univerzalita, práce s celým Kristovým tělem. Protože Kristovo tělo je mnohem víc než jakákoli jednotlivá denominace, jsme otevření spolupráci s kteroukoli evangelikální církví a budeme co nejvíce podporovat spolupráci mezi sbory. V tomto smyslu budeme aktivně uvádět do praxe principy platné v nebi, kde budeme trávit celou věčnost s věřícími z každého kmene, jazyka, národa (a denominace), sjednoceni v našem uctívání Krista (Zj 5,9).
  • Hodnotou je pro nás násobení sborů. Za situace, kdy méně než jedna pětina procenta všech Čechů zná Krista jako svého Pána, je potřeba nových sborů v této zemi obrovská. Jediný způsob, jak lze Českou republiku nasytit církvemi, je násobení sborů. Prosté přidávání sborů nestačí. Sbory musí zakládat další sbory, které rovněž založí další sbory a ty zase další. Potřeba reprodukce musí být zabudována už v DNA nově zakládaných sborů.
  • Hodnotou je pro nás reprodukovatelnost. Má-li se služba násobit, musí být reprodukovatelná. Nemůže záviset na zdrojích, které nejsou obecně dostupné jiným sborům. Naší touhou je vytvořit službu, kterou budou moci snadno reprodukovat jiné sbory s použitím podobně dostupných zdrojů.
  • Hodnotou je pro nás jednoduchost. Aby mohlo docházet k násobení, sbory nesmějí být komplikované. Jejich struktura musí být co nejjednodušší. Jednoduchost je nezbytnou podmínkou násobení sborů. Klíčovým prvkem jsou v tom malé skupinky a buňková či domácí společenství.
  • Hodnotou je pro nás služba a kněžství všech věřících. Věřící jsou podle Bible „královským kněžstvem“ (1 Pt 2,9). Každý věřící je jedinečným způsobem obdarován pro zdraví a užitek Kristova těla (1 K 12,7-11; Ř 12,4-8). Služba, která se odehrává v daném sboru, by měla odrážet obdarování všech přítomných, ne jen jejich pastora. Křesťané by měli dostávat příležitosti sloužit jeden druhému a růst ve schopnosti užívat své obdarování (podle 1 K 14,26), a to nejen občas, ale jako součást normálního sborového života. Zdravé sbory využívají obdarování všech údů těla.
  • Hodnotou je pro nás nutnost vystrojovat ostatní. Aby mohlo docházet k násobení sborů, je zapotřebí vystrojit a zmobilizovat věřící (Ef 4,12). Je třeba vyškolit nové vedoucí a dát jim příležitost vést. Církevní vedoucí nesou primární zodpovědnost za to, aby vystrojili ty, kdo jsou zapojeni v jejich sboru. Snažíme se vždy investovat do života druhých, především proto, abychom jim pomohli být efektivnějšími služebníky pro Krista.

Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

Cíle setkání v Brně 18.-19. dubna 2008 jsou:

  • seznámení se s různými modely zakládání sborů použitelnými v České republice
  • vytvoření sítě zakladatelů a vedoucích sborů z celé země
  • povzbuzení Božím jednáním v České republice

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Pokud se chcete dočíst o našich cílech a strategii, klikněte zde.

Brožura Základní vize pojednává o koncepci a je určená, aby sdílela vizi, vysvětlovala základní teorii a naznačuje strategii, jak naplnit zemi novými sbory.

Prohlédněte si nebo si stáhněte Základní vize a přečtěte tyto základy, ABC (včetně Z!) o naplnění země nově založenými sbory.

Personal tools