Partnerství

Činit učedníky z celého národa je obrovská vize, přesahující jakéhokoliv jednotlivce či organizaci. Přestože je naše vize veliká, nikdy jsme se necítili schopní sami ji naplnit. Chápeme, že jsme jen součástí všech těch, kdo pracují na žni, a to velmi malou součástí. Má-li každý člověk v České republice mít příležitost slyšet dobrou zprávu a vidět ji na životě místního sboru či malé skupinky, pak je nutné partnerství.

Základy našeho partnerství

Naše partnerství je motivováno na jedné straně teologickým přesvědčením a na druhé straně praktickým uvažováním. Z teologického hlediska jsme přesvědčeni o spolupráci s celým Kristovým tělem. Toužíme sloužit všem sborům: konzervativním i moderním, existujícím i vznikajícím, denominačním i nezávislým. Naším jediným kritériem je spolupráce s evangelikálními partnery. Naši partneři věří, že: (1) Bible je Boží slovo a že (2) smíření s Bohem, odpuštění hříchů a naději na věčný život lze získat jen vírou v Ježíše Krista. To je základem naší jednoty. Smýšlíme v duchu Božího království.

Věříme rovněž, že zodpovědností církve je zakládat nové sbory. Proto podporujeme partnerství vedoucí k zakládání sborů. Místní sbory ve Spojených státech pomáhají sborům v České republice zakládat sbory; dokonce některé sbory z Východní Evropy pomáhají zakládat nové sbory americkým sborům!

Z praktického hlediska chceme pracovat společně. Rozmanitost Kristova těla je nezbytná, máme-li napomáhat násobení sborů, které povede ke vzniku hnutí zakládání sborů, hnutí, které nasytí tento region zdravými malými skupinami a místními sbory. Jelikož tato vize přesahuje jednotlivce, sbory i organizace, musíme spolupracovat s ostatními. Prostřednictvím partnerství a spolupráce využíváme rozmanitost církve.

Charakteristiky našeho partnerství

S projektem Zet lze spolupracovat různými způsoby. Můžete se o nich dozvědět více, pokud kliknete na odkaz příležitosti na postranní liště této stránky. Přesto mají všechna tato partnerství cosi společného. Všechna se soustředí na zakládání sborů nebo na to, aby se daný sbor uzdravil natolik, aby mohl sbory zakládat. Všechna partnerství jsou jedinečná, ale mají některé společné vlastnosti. Během minulých patnácti let jsme se o zdravém partnerství mnohému naučili.

  • Zdravé partnerství je vzájemné. Je důležité, aby partneři určili, co mají společného. Společná vize a cíle umožňují budoucí spolupráci.
  • Zdravé partnerství má význam. Vynikající partnerství je to, které je strategicky úspěšné. Partneři se zaměřují na konkrétní cíle a podle toho sami sebe hodnotí.
  • Zdravé partnerství je založeno na vztazích. Vztahy jsou stejně důležité jako společná vize a cíle. Upřímný zájem, soucit a oddání v rámci partnerství spojují jednotlivce.
  • Zdravé partnerství je oboustranné. Oba partneři z něj mají užitek a nabízejí to, co tomu druhému schází. Oba dávají a získávají něco hodnotného.

Chcete se podílet na něčem, co přesahuje Vás i Váš sbor, co má věčnou hodnotu? Máte touhu dělat něco teologicky zdravého a prakticky efektivního? Hledáte výzvu, která změní Vás osobně, Váš sbor a životy druhých lidí? Pokud ano, kontaktujte nás, abychom mohli projednat možnosti a potenciál partnerství v České republice.

Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

Cíle setkání v Brně 18.-19. dubna 2008 jsou:

  • seznámení se s různými modely zakládání sborů použitelnými v České republice
  • vytvoření sítě zakladatelů a vedoucích sborů z celé země
  • povzbuzení Božím jednáním v České republice

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Pokud se chcete dočíst o našich cílech a strategii, klikněte zde.

Brožura Základní vize pojednává o koncepci a je určená, aby sdílela vizi, vysvětlovala základní teorii a naznačuje strategii, jak naplnit zemi novými sbory.

Prohlédněte si nebo si stáhněte Základní vize a přečtěte tyto základy, ABC (včetně Z!) o naplnění země nově založenými sbory.

Personal tools